July 10th, 2010

xiaogui100

(no subject)

heartheartheartheartheart
Happy Birthday Shige!!!!!
heartheartheartheartheart


[Shige's Diary] Wagahai wa Shige De Aru ~ Troubleman! No matter who!~
吾 輩はシゲである~猫も杓子もトラブルマン~
2010 06Jun 20th
=Number 32=

Yamagata, Children )


[Shige's Diary] Wagahai wa Shige De Aru ~ Troubleman! No matter who!~
吾 輩はシゲである~猫も杓子もトラブルマン~
2010 06Jun 22nd
=Number 33=

New friend )

heartheartheartheartheart
Happy Birthday Shige!!!!!
heartheartheartheartheart


[Shige's Diary] Wagahai wa Shige De Aru ~ Troubleman! No matter who!~
吾 輩はシゲである~猫も杓子もトラブルマン~
2010 07Jul 05th
=Number 40=
Hail world cup )

[Shige's Diary] Wagahai wa Shige De Aru ~ Troubleman! No matter who!~
吾 輩はシゲである~猫も杓子もトラブルマン~
2010 07Jul 06th
=Number 41=

Shige was in.. )

heartheartheartheartheart
Happy Birthday Shige!!!!!
heartheartheartheartheart


[Shige's Diary] Wagahai wa Shige De Aru ~ Troubleman! No matter who!~
吾 輩はシゲである~猫も杓子もトラブルマン~
2010 07Jul 09th
=Number 42=

Shige doesn't know how to........!!!!!!!! )

heartheartheartheartheart
Happy Birthday Shige!!!!!
heartheartheartheartheart